Germany, Federal Republic 23 of 40

1948—1950. Bank Deutscher Laender 1 of 4

5 Pfennig (D, F, G, J)
1949
10 Pfennig (D, F, G, J)
1949
50 Pfennig (D, F, G, J)
1949—1950
1 Pfennig (D, F, G, J)
1948—1949

1950—2001. Deutschemark Circulation 12 of 23

2 Mark (1st Chancellor Konrad Adenauer - D, F, G, J)
1969—1987
5 Mark (A, D, F, G, J)
1975—2001
5 Mark (J. Thin variety)
1970
5 Mark (D,F. Uninscribed plain edge errors.)
1975
2 Mark (Jurist Kurt Schumacher - A, D, F, G, J)
1979—1993
2 Mark (2nd Chancellor Ludwig Erhard - A, D, F, G, J)
1988—2001
2 Mark (Minister Franz Josef Strauss - A, D, F, G, J)
1990—2001
2 Mark (4th Chancellor Willy Brandt - A, D, F, G, J)
1994—2001
1 Pfennig (A, D, F, G, J)
1950—2001
2 Pfennig (D, F, G, J)
1950—1969
2 Pfennig (A, D, F, G, J) Magnetic
1967—2001
5 Pfennig (A, D, F, G, J)
1950—2001
10 Pfennig (A, D, F, G, J)
1950—2001
50 Pfennig (D, F, G, J) Reeded
1950—1971
50 Pfennig (A, D, F, G, J) Smooth
1972—2001
1 Mark (A, D, F, G, J)
1950—2001
2 Mark (D, F, G, J)
1951
5 Mark (D, F, G, J)
1951—1974
5 Mark (D,F,G,J. Uninscribed plain edge errors.)
1959—1974
5 Mark (J. Lettering edge error.)
1957
5 Mark (F. Lettering edge error.)
1970
2 Mark (1st President Theodor Heuss - D, F, G, J)
1970—1987
2 Mark (Max Planck - D, F, G, J)
1957—1971

2002—Today. Euro Circulation 10 of 13

1 Euro Cent (5 leaves oak tree - A, D, F, G, J)
2002—2017
2 Euro Cent (5 leaves oak tree - A, D, F, G, J)
2002—2016
5 Euro Cent (5 leaves oak tree - A, D, F, G, J)
2002—2016
10 Euro Cent (Brandenburg Gate - A, D, F, G, J)
2002—2006
20 Euro Cent (Brandenburg Gate - A, D, F, G, J)
2002—2006
50 Euro Cent (Brandenburg Gate - A, D, F, G, J)
2002—2006
1 Euro (circular eagle - A, D, F, G, J)
2002—2006
2 Euro (circular eagle - A, D, F, G, J)
2002—2006
10 Euro Cent (new map - Brandenb. gate - A, D, F, G, J)
2007—2015
20 Euro Cent (new map - Brandenb. gate - A, D, F, G, J)
2007—2016
50 Euro Cent (new map - Brandenb. gate - A, D, F, G, J)
2007—2015
1 Euro (circular eagle - new map - A, D, F, G, J)
2007—2016
2 Euro (circular eagle - new map - A, D, F, G, J)
2008—2017
Coin Index: Europe since 1900 1261 of 2942